02/10/20  Chuyên môn  84
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU                      1. Mục đích           Rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung vượt quá mức cần đạt về kiến thức, kỹ năng; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung những thông tin mới phù ...
 26/03/19  Chuyên môn  82
Cô giáo: Trần Thị Tha dạy thao giảng môn Toán lớp 1
 26/03/19  Chuyên môn  95
Cô giáo: Huỳnh Thanh Nhã dạy thao giảng môn Mĩ thuật.
 20/03/19  Chuyên môn  65
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II (LỚP 4 VÀ LỚP 5), NH 2018-2019