KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II (LỚP 4 VÀ LỚP 5), NH 2018-2019